Polityka Prywatności

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – 
POLITYKA PRYWATNOŚCI W LEMONOVA Sp. z o.o.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, w jaki sposób Twoje dane osobowe są wykorzystywane przez Lemonova oraz jakie masz prawa i możliwości wyboru w tym zakresie. Dotyczy to wszystkich danych osobowych, które udostępniasz Lemonova lub które są uzyskiwane z takich danych. Informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane gromadzone przez pliki cookie lub inne technologie śledzenia lub analizy sieci, są wyjaśnione w naszej Polityce plików Cookie .

Kto jest odpowiedzialny za twoje dane osobowe?

My, Lemonova sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cyfrowej 6, 71-441 w Szczecinie jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie dane osobowe przekazywane nam w ramach naszych relacji biznesowych.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH UZYSKANYCH PRZEZ NAS

Pozyskujemy i przetwarzamy w szczególności dane osobowe należące do następujących kategorii:

 • Dane kontaktowe, takie jak pełne imię i nazwisko, adres firmy, numer telefonu firmowego, numer służbowego telefonu komórkowego, numer faksu służbowego i służbowy adres e-mail, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego (Unique Identifier) i adres IP komputera podczas korzystania z naszych witryn internetowych;
 • Szczegóły płatności, np. dane wymagane do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych / debetowych, kody zabezpieczeń i inne informacje rozliczeniowe;
 • Inne informacje biznesowe, których przetwarzanie konieczne jest w ramach relacji biznesowej lub innego stosunku umownego z Lemonova lub dostarczane przez Ciebie dobrowolnie, takie jak złożone zamówienia, zakupy, usługi i inne transakcje biznesowe, informacje zwrotne na temat produktów i wszelkie inne informacje, które nam przekazujesz;
 • Informacje uzyskane ze źródeł publicznych, bezpiecznych baz danych i agencji rejestrujących kredyty; oraz jeśli wymagają tego przepisy prawne w celu zapewnienia zgodności: informacje o istotnych i znaczących sporach prawnych lub innych procesach sądowych z udziałem użytkownika lub dowolnej osoby, z którą użytkownik jest spokrewniony i z którą się kontaktuje, mogące mieć znaczenie dla kwestii antymonopolowych.
 • Specjalne kategorie danych osobowych. W związku z rejestracją do udziału w jakimś wydarzenia lub seminarium i udzieleniem dostępu do niego możemy poprosić o informacje na temat twojego zdrowia, aby zidentyfikować Twoje specjalne potrzeby dietetyczne. Każda z tych informacji jest używana tylko za Twoją zgodą. 

DLA JAKICH CELÓW KORZYSTAMY Z DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko w następujących celach (cele dozwolone):

 • planowanie, realizacja, zarządzanie i administrowanie Twoim stosunkiem umownym (lub stosunkiem umownym strony trzeciej, z którą jesteś spokrewniony) z Lemonovą np. poprzez realizację transakcji i zamówień na produkty lub usługi, przetwarzanie transakcji płatniczych, prowadzenie rachunkowości, audyt, fakturowanie i czynności windykacyjne, zlecanie przesyłek i dostaw, umożliwianie napraw i świadczenie usług wspierających, lub świadczenie innych usług lub rzeczy, o które możesz poprosić;
 • aby utrzymać i chronić bezpieczeństwo naszych stron internetowych lub innych systemów, które zapobiegają i wykrywają zagrożenia bezpieczeństwa, oszustwa lub inne przestępcze lub złośliwe działania;
 • zapewnienie zgodności z obowiązkami prawnymi (takimi jak obowiązki w zakresie rachunkowości), audytami zgodności lub zobowiązaniami do prowadzenia dokumentacji (np. w kontekście przepisów dotyczących konkurencji, przepisów eksportowych, sankcji handlowych i przepisów dotyczących embarga lub zapobiegania przestępstwom gospodarczym lub praniu brudnych pieniędzy); może to obejmować porównywanie Twoich danych kontaktowych lub innych informacji przekazanych nam na temat Twojej tożsamości.
 • kontaktowanie się z Tobą w ramach istniejącej relacji biznesowej, jeśli zezwala na to lokalne prawo, w celu poinformowania Cię o produktach lub usługach Lemonovej, które są podobne do produktów lub usług, które już kupiłeś lub używasz w związku z relacją biznesową;
 • rozstrzyganie sporów, egzekwowanie naszych postanowień umownych oraz ustalanie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych lub zapewnienie zgodności z obowiązkami prawnymi, np. przechowywanie dokumentów sprzedaży do celów podatkowych lub wysyłanie wymaganych prawem zawiadomień i innych powiadomień.

Jeśli wyraziłeś zgodę, możemy wykorzystać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • komunikowanie się z Tobą za pośrednictwem kanałów przez Ciebie zatwierdzonych, aby na bieżąco powiadamiać Cię o najnowszych ogłoszeniach, ofertach specjalnych i innych informacjach na temat produktów, technologii i usług Lemonova (w tym newslettlery marketingowe), jak również wydarzeń i projektów Lemonova;
 • administrowanie i przeprowadzanie ankiet wśród klientów, kampanii marketingowych, analiz rynkowych, konkursów lub innych działań lub wydarzeń promocyjnych lub
 • zbieranie informacji o twoich preferencjach w celu utworzenia profilu użytkownika, aby nasza komunikacja i interakcja z Tobą była bardziej osobista i poprawiała swoją jakość (na przykład poprzez śledzenie newsletterów lub analizę witryny).

W odniesieniu do sposobów komunikacji marketingowej (takich jak e-maile i rozmowy telefoniczne), dostarczymy Ci tylko te informacje, które są wymagane przez prawo, jeśli wcześniej wyraziłeś na to zgodę, jak również damy Ci możliwość wycofania takiej zgody, jeśli nie chcesz otrzymywać od nas żadnych dalszych komunikatów marketingowych.

Podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych osobowych określone są w art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zależności od tego, do których z powyższych celów wykorzystamy Twoje dane osobowe, przetwarzanie jest wymagane w celu realizacji umowy lub innego porozumienia handlowego ze spółką Lemonova lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych czy też realizacji naszych uzasadnionych prawnie interesów; zawsze pod warunkiem, że twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie mają pierwszeństwa przed tymi interesami. Co więcej, przetwarzanie może również opierać się na Twojej zgodzie, jeśli jej nam wyraźnie udzieliłeś.

W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY I WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Będziemy pozyskiwać Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie w ramach naszej wzajemnej interakcji, np. jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, kontaktujesz się z nami w sprawie naszych produktów i usług, składając zamówienie, zapisując się do naszego newslettera lub uczestnicząc w naszych ankietach dla klientów.

GDZIE SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Lemonova sp. z o.o. to firma o zasięgu globalnym. W ramach naszej działalności biznesowej możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika do odbiorców w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („kraje trzecie”), w których dane nie są chronione w takim samym zakresie prawnym jak przepisy obowiązujące w Twoim kraju ojczystym. Robiąc to, będziemy przestrzegać obowiązujących wymagań dotyczących ochrony danych i podejmiemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, w szczególności poprzez przyjęcie standardowych klauzul umownych UE, Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tych środków bezpieczeństwa, zawsze możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych poniżej.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

Aby chronić twoje dane osobowe, zapewniamy bezpieczeństwo fizyczne, elektroniczne i proceduralne zgodnie z uznanymi technologiami i ustawowymi wymogami ochrony prywatności. Te środki bezpieczeństwa obejmują wprowadzenie pewnych technologii i procedur, takich jak bezpieczne serwery, zapory ogniowe i szyfrowanie SSL, które mają na celu ochronę Twojej prywatności. Będziemy zawsze ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

 • Naszym jednostkom powiązanym należącym do grupy Lemonova na całym świecie, w zakresie niezbędnym do realizacji Celów Dozwolonych i dopuszczalnych przez prawo. W takich przypadkach firmy te będą wykorzystywać dane osobowe w tych samych celach i na tych samych warunkach, jakie określono w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.
 • Możliwe jest również, że zlecimy przetwarzanie danych osobowych w Dozwolonych Celach w naszym imieniu i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami dostawcom usług (tzw. przetwarzającym dane zamówień), którzy są częścią grupy Lemonova lub zewnętrznych dostawców z siedzibą w Polsce lub za granicą. Lemonova zachowuje kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi i pozostaje w pełni za nie odpowiedzialna oraz podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa wymagane przez obowiązujące prawo w celu ochrony twoich danych osobowych w przypadku udzielania zleceń tego rodzaju usługodawcom.
 • W zakresie prawnie dopuszczalnym i koniecznym do wykonania zobowiązania prawnego lub uzasadnienia, wykonania lub obrony roszczeń, przed sądami, organami ścigania, organami nadzorującymi lub prawnikami.
 • W biurach kredytowych i innych firmach w kontekście decyzji kredytowych, zapobiegania oszustwom i w celach ściągania należności.
 • Ponadto Twoje dane osobowe mogą być również udostępniane stronom trzecim, gdy sprzedajemy lub kupujemy części firm lub aktywów; w takim przypadku możemy ujawnić dane osobowe potencjalnemu nabywcy lub sprzedawcy tych części przedsiębiorstwa lub aktywów, w tym jego profesjonalnym doradcom. Jeśli Lemonova lub zasadniczo wszystkie jego aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią, dane osobowe, które przechowujemy na temat klientów i innych kontaktów, stanowią część przeniesionych aktywów.

We wszystkich innych przypadkach ujawnimy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy poprosisz nas o to, lub jeśli wyrazisz na to zgodę, jeśli będziemy do tego zobowiązani na mocy obowiązującego prawa lub przepisów lub jeśli zostanie to nakazane przez sąd lub agencję lub jeśli podejrzewamy oszustwo lub przestępstwo.

OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podajesz nam swoje dane osobowe dobrowolnie. Nie będzie żadnych negatywnych konsekwencji dla Ciebie, jeśli nie wyrażasz zgody ani nie podasz żadnych danych osobowych. Istnieją jednak przypadki, w których Lemonova nie może działać bez pewnych danych osobowych, np. jeśli takie dane osobowe są wymagane do przetwarzania zamówień, umożliwienia dostępu do oferty online lub newslettera lub realizacji prawnie wymaganej weryfikacji zgodności. W takich przypadkach Lemonova niestety nie może spełnić twojego żądania/wniosku bez odpowiednich danych osobowych.

JEŻELI NIE MAM UKOŃCZONYCH 16 LAT

Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 16 lat, będziesz potrzebować zgody rodziców / opiekunów prawnych przed przekazaniem nam danych osobowych. Osobom poniżej 16 roku życia nie wolno przekazywać nam danych osobowych bez takiej zgody.

ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU

Ostatnia zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych miała miejsce w kwietniu 2018r. 
Od czasu do czasu możemy zmieniać lub uzupełniać oświadczenie w celu odzwierciedlenia zmian w sposobie, w jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkownika lub w celu odzwierciedlenia zmian w wymaganiach prawnych. Zaleca się zatem okazjonalne sprawdzanie oświadczenia. Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych obowiązują od daty ich opublikowania na naszej stronie internetowej.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ

Jeśli masz pytania i komentarze lub chcesz dochodzić swoich praw napisz do nas na adres e-mail: kontakt@sklep.swisskrono.pl